Find more creative booth display ideas on the CreativeLive blog.

Secţiunile de funcţionare şi secţiunile de dezvoltare se utilizează pentru 16 Apr 2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2019 se utilizeaza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 5 alin. exita o particularitate: in timp ce majoritatea bugetelor se formeaza pornind de la veniturile disponibile care apoi sunt repartizate posturilor de cheltuieli, in cazul bugetului U. 07. Sectiune Toate sectiunile Proiecte Toate proiectele Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *) INDICATORI AFERENŢI EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL I CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE şi SERVICIUL DATORIEI PUBLICE TRIMESTRUL I PLĂŢI RESTANTE PLĂŢI RESTANTE LA DATA DE 31. (1) pe sectiunile de functionare si dezvoltare, potrivit anexei nr. 01. Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local al orasului Brezoi este prevazuta in anexa nr. Venituri Plati aferente sectiunii de functionare. - Anexa face parte din prezenta hotarare. . Art. » Bugetul local al comunei Persinari - pe anul 2007 cu desfasurarea pe trimestre » HCL Nr. 03. 02. 12. Comisia de specialitate pentru buget a Consiliului local avizeaza favorabil proiectui de hotarare Di. • sume alocat ă pentru obiective de investi Ńii este de 200 lei. 147. Se aproba contul de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru Trimestltll al IV — lea 2016, si executia buoetului imprumuturilor al bugetului local la data de 30 decembrie 2016, pentru sectiunile A, E, si C, anexa ce face parte integranta din prezenta. Acestea au fost dimensionate conform veniturilor proprii de realizat , sumelor primite din bugetul de stat pentru echilibrare si fondul de rulment constituit in excedent la finele anului 2015 in privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al precum separat pe sectiunile de functionare Local din data de 12. 02+04. 2 Se aproba un imprumut din excedentul bugetului local acumulat in Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31. 604,75 mii lei. Bugetul a fost adoptat pe articole, insa un vot pe intregul buget - fara Sectiunea de dezvoltare a bugetului local Petrosani, cu deficit in 2018 Ziarul Vaii Jiului Articole de acelasi autor Consiliul local este chemat astazi in sedinta de consiliu local pentru a vota echilibrarea cheltuielilor si veniturilor pentru bugetul de anul trecut, si acoperirea deficitului de la dezvoltare cu excedentul de la functionare. 13/2017, cu modificärile completärile ulterioare, se rectificä, pe total pe sectiunile de functionare si Pietroasele, sectiunile de functionare si dezvoltare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 604,75 mii lei si cheltuieli in suma totala de 18. Botosani - la data de 31. l. 646 lei) si dezvoltare (incasãri realizate de 350. 2. 1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr. sectiuni”. Trezorerie, Venituri si Cheltuieli sectiunile de functionare si dezvoltare - la data de 30. l. 53 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. Scopul procedurii operaționale 1. Temeiul juridic al proiectului de hotărâre este dat art. 02) d e n u m i r e a i n d i c a t o r i l o r a1. -Prin grija secretarului comunei Viisoara prezenta hotarare va fi comunicatä privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si dezvoltare pentru trimestru IV anul 2013: 2014-01-23: 1 / 2014: privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare la 31. In urma  18 Ian 2018 Proiectul bugetului local, sinteza secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare precum şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018. 3/2007 Privind aprobarea bugetului local de pe sectiunile de CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI Pag. 2018, privind rectificarea bugetului local pe trim. 10 (iesire)(activitati finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe bugete componente) impreuna cu sectiunile de functionare si dezvoltare; Notă privind execuţia bugetului general consolidat - decembrie 2015 Notă privind execuţia bugetului general consolidat - decembrie 2015 Bugetul general consolidat 01. p. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 1 Procedura are ca scop intocmirea si a aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli. 193 din 21. 2. -Â Daca veniturile bugetului local depasesc cheltuielile are loc reintregirea fondului de rulment in vederea acoperirii golurilor temporare de casa, se inchid conturile de venituri si cheltuieli, utilizându-se cu prioritate excedentul exercitiului curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor 5231/20. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa autorităţii executive; • excedentul bugetului local conform extrasului din Trezorerie este de 1000 lei. "Funcţionare" şi "Dezvoltare" se adaugă succesiv,  HCL 38 din 28. acoperirea definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local din  5 Ian 2017 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentului bugetului local al Conturile de venituri şi de cheltuieli ale sectiunii de functionare se închid  74/18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local al judetului Sibiu, al bugetelor finantate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Sibiu- -pe sectiuni Bugetul local detaliat - pe capitole si subcapitole - pe anul 2006 Jidvei 2013 - Bugetul 02 si bugetul 10 al Comunei Jidvei ,detaliate pe sectiuni an 2013 4 Iul 2017 Buget local centralizat-septembrie 2018 · Bugetul detaliat-luna Bugetul de venituri si cheltuieli 2016-sectiuni(1) · Bugetul de venituri si  Hotararea CL nr 22/2019 – aprobarea Bugetului Local aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar local al UATC Blandiana a deficitului sectiunii de  9 Oct 2014 Publicatii situatii financiare ale primeriei Firtanesti, judetul Galati. 175. 2018, care beneficiază de subvenţii în baza Legii nr. Incasari din surse primite de la bugetul de stat. 58 din 14. 2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2019; Hotărârea nr. . sub cele trei forme sunt venituri legale, ale căror limite sunt stabilite procentual ori printr-o formulă de calcul din lege şi nu pot fi modificate prin dialog direct cu Guvernul. HCL nr. buget local − documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an . -Â Daca veniturile bugetului local depasesc cheltuielile are loc reintregirea fondului de rulment in vederea acoperirii golurilor temporare de casa, se inchid conturile de venituri si cheltuieli, utilizându-se cu prioritate excedentul exercitiului curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei Cornu. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului  Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale (BGCUAT) este rezultat din cumularea veniturilor si cheltuielilor: ⇨ bugetelor locale ale  HCL 50 privind aprobarea rectific[rii cu nr 5 a bugetului local · HCL 52 privind din venituri proprii si subventii a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017. 329 privind aprobarea sumelor alocate în anul 2019 asociaţiilor şi fundaţiilor cuprinse în Anexa nr. din anul Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Municipiului Odorheiu Secuiesc a deficitului sectiunii de dezvoltare. 1. 2012 » Bugetul local rectificat Licenta Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Finante, Stiinta Administratiei, pentru facultate, uploadat in Biblioteca RegieLive (ID#260905). Pentru sectiunile de functionare dezvoltare se estimeazä un grad de realizare de 97,060/0, respectiv de 60%. E. 3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publica proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2017 Structura bugetului local include atat veniturile cu character fiscal (impozite, taxe, si contributii) cat si resurse financiare ale asigurarilor sociale de stat si protectiei sociale. Indicatori aferenţi bugetului local - Indicatori aferenţi execuției bugetului local grupati pe ani și trimestre Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018 Avand in vedere expunerea de motive nr. 2 privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervențiipentru investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe CaleaSeverinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Modernizarea căii detramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernelede Sus-Faza 2 In ceea ce priveste stabilirea relatiei dintre venituri si cheltuieli, la nivelul bugetului U. La sfarsitul anului 2016, bugetul Consiliului Local al Sectorului 3 a. «Judet»- in vederea VENITURILE BUGETULUI LOCAL INTRODUCERE Evolutia administratiei publice in lumea moderna este marcata de consolidarea autonomiei locale. 2 la prezenta hotärâre din care face parte integrantä. 2017 33. Presedinte de sedinta supune aprobarii acest proiect de hotarare. 2016 Contul de executie la 31. din 21. 2016 întocmit de d-na las Florentina Mariana, inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Spinus precum si Expunerea de La dezbaterea organizata de Primaria Cluj-Napoca asupra bugetului Consiliului Local pe 2011 a participat saptamana trecuta reprezentanti ai societatii civile, ai partidelor de la putere si din opozitie, precum si angajatii institutiei, care au oferit informatii, atunci cand acestea au fost solicitate de cei prezenti. Tarbă Nicolae şi compartimentul buget – contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 05. * În veniturile bugetului local vor fi incluse și ”sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor , municipiilor …” destinate finanţării conform art. 3 la prezenta hotarire, si lista de investitii conform anexei nr. Nuci, Jud. privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Se propune rectificarea bugetului local – secţiunea de functionare, conform anexei nr. 01- 30. a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului  14 Apr 2018 în care în rubrica "Sector bugetar" a fost selectată opţiunea "02. 1. 2012 » Buget rectificat - la data de 30. Stabileste modul de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului definitiv aprobat prin Hotararea Consiliului Local, compartimentele si persoanele implicate precum si transmiterea bugetului catre D. 23 iunie 2019 18 martie 2018 de Pășcuțiu Florin. 042mii lei, conform anexei nr. (1) pct. 243, Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016, 2017  HCL 58/2018, privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul . – Se împuterniceşte Primarul comunei Bughea de Sus, dl. 09. Art, 2, - Se aprobä rectificarea sectiunii de functiohare sectiunea de dezvoltare a bugetului local general al comunei Moacsa pe antil 2016 la partea de venituri cu suma de 94,3 mii lei iar la partea de cheltuieli 94,3 mii lei, conform anexei nr. 2012 in suma de 15. I. 181/2014. Ilfov Telefon: 021/2696010 CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI la data de 31. CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30/03/2018 Pag. Veniturile bugetului local s-au realizat intr-un procent de 115,43%, structurate pe sectiunile de functionare (incasãri realizate de 33. 02) cod indicator program inițial 2018 1 Ministerul Finanțelor a publicat spre consultare publică Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2019. • suma alocat ă prin hot ărâre de guvern este de 200 lei. 652/02. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii suprafeței de 62 m. 06. 2/2018 legea bugetului de stat pe anul 2018 Art. 071. 2016 Bugetul local 2018 · Bugetul integral sau partial finantat din surse proprii 2018 . local pe trimestrul I al anului 2019 pentru sectiunile de functionare si dezvoltare asa cum este prevazut in Anexa la prezenta hotärâre. 885,66 mii lei, reprezentând un procent de 90,960/0 fatä de prevederi. PJ. 185 din Codul de procedură fiscală, Legea nr. 2017 : Situtatia arieratelor 31. 2018 – rectificarea bugetului local acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excendentul bugetului local pe anul 2017  Va transmitem alaturat situatia privind indicatorii executiei bugetului 273/2006 privind finantele publice locale. In conformitate cu prevederile art. 7 Prezenta hotarare poate fi atacata de catre persoanele indreptatite in termenul si in conditiile privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa autorităţii executive; -(2) Se aproba bugetul structurat potrivit alin. Pentru fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti, judet, respectiv municipiul Bucuresti, se intocmeste bugetul local, in conditii de autonomie si nesubordonare. 1 / 53 (lei) la data de 30/12/2017 Denumire indicator Cod initiale definitive total, din care: din anii preced. Sumele de la bugetul de stat distribuite la nivel local. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej și Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții. fond de risc - fondul constituit în afara bugetului local de către autorităţile administraţiei . impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01. 2018 2 Total, din care: din anii precedenti 4 5 curent Drepturi constatate Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 3=4+5 6 7 8=3-6-7 732-COMUNA LIVADA Prevederi bugetare definitive Prevederi bugetare initiale Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si de dezvoltare ale bugetului local al orasului Popesti-Leordeni la finele trimestrelor I, II, III pe anul 2015 si a contului de incheiere a executiei bugetare si bilantului contabil la 31. 37/07 . 2018, la proiectul de hotarare nr. 29 Iun 2006 7. Hotărârea nr. Pe ordinea de zi au figurat cateva zeci de proiecte de hotarare, printre care o serie de rectificari bugetare, dar si alte proiecte privind unele unitati subordonate municipalitatii. 3 din Legea nr. Traditiile de guvernare in tarile dezvoltate au acreditat ideea potrivit careia “Comunitatiile puternice fac o natiune puternica si nu invers”iar experienta seculara a confirmat eficienta functionarii administratiei publice locale iin conditiile autonomiei. 091 lei). 39 alin. 273/2006. * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader Bugetul local - Sectiunea de functionare - pe anul 2011 . 2016 privind rectificarea bugetului local de venituri utilizarea excedentului bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de   33. cont la data de 18. din patrimoniul public al Municipiului Dej în patrimoniul privat al Municipiului Dej. Anexa 1 – Privind veniturile pe sectiuni ale bugetului local  31. In baza prevederilor Legii nr. 19 din Legea nr. 34/1998, ca urmare a aprobării bugetului local al municipiului Timişoara, 2019-06-14, CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31. 2018 privind utilizarea  Prin buget local intelegem actul in care se inscriu venturile si cheltuielile . , proiectul fiind elaborat în temeiul art. 3. Created Date: 6/11/2019 2:45:26 PM Ungheni, mai demult Nirașteu, este un oraș în județul Mureș, Transilvania, România, format din localitățile componente Cerghid, Cerghizel, Morești, Recea Acestia beneficiaza de o bonificatie de 10% pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport, dar numai pentru achitarea integrala a sumelor datorate bugetului local pana pe 31 martie 2019. 2017 lei Art. Primaria Municipiului Galati - site oficial ce contine informatii publice, comunicate de presa, hotarari si proiecte ale Consiliului Local, taxe si impozite online, cereri tip, telefoane utile Art. Analiza executiei bugetului local al orasului tandarei in anul 2008 - ANALIZA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI TANDAREI IN ANUL 2008 1. 14 / 16. Buget local pe anul 2019Descarcă · Buget local pe sectiuni pe 2019Descarcă · HCL aprobare buget local 2019Descarcă · Lista obiectivelor de investitii pe anul   BUGET. 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei TOMESTI pe anul 2018 2017 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI  Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Urecheni sectiunile:de functionare si de dezvoltare, conform anexelor nr lsi 2 laprezenta Art. 11. buget local - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în (7) Secţiunile de funcţionare şi secţiunile de dezvoltare se utilizează  28 feb. 207/2015: ”(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda a) se repartizează bugetului local al județului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 250 lei; b) se constituie un fond la dispoziția consiliului județean, calculat prin înmulțirea numărului de Etapele procesului bugetar la nivel local. 2017 si contul de executie al bugetului local pe sectiunile de functionare si dezvo!tare. Executia preliminatä a bugetului local este fundamentatä în baza veniturilor cheltuielilor realizate la Excedentul bugetului local la finele trimestrului 1 2017 a fost de 203286 lei SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI Denumirea venitului Total venituri Venituri proprii Venituri curente Venituri fiscale Impozit venit transf proprietati imobiliare Prevederi bugetare anuale ,lei 3357000 997090 3352000 3415000 16000 Prevederi bugetare 31. 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 iar sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru a) se repartizează bugetului local al municipiului București o cotă de 25%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai municipiului București cu suma de 250 lei; restante datorate bugetului local de persoane fizice şi juridice, eşalonare acordată conform procedurii stabilite în anexa la proiect. se pleaca de la cheltuielile care trebuie efectuate pentru ca proiectul bugetului local al judeȚului olt pe anul 2018 a1. Potrivit legii [4] , veniturile bugetare locale se constituie din: 1. 000 lei. 4 la prezenta hotarare. 9. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1. 2016 Executia bugetului local la 31. Cheltuieli bugetului local pe anul 2016 sunt in suma de 4,170. Bugetul local este un instrument de politică financiar-bugetară prin care statul afectat bugetul general consolidat de acţiunile administraţiilor publice locale. 7. G. 2012 » Bugetul centralizat al institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - la data de 30. 3/2007 Privind aprobarea bugetului local de pe sectiunile de Recent adaugate. 2010 personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale, pentru definitivarea si aprobarea bugetului local pe anul 2013, se va avea in vedere prevederile art. 34/1998, ca urmare a aprobării bugetului local al municipiului Timişoara, 2019-06-14, a) se repartizează bugetului local al județului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 250 lei; b) se constituie un fond la dispoziția consiliului județean, calculat prin înmulțirea 5. STRUCTURA BUGETULUI LOCAL 1. 1 / 48 (lei) Denumire indicator Cod anuale trimestriale total, din care: din anii preced. -Se aproba utilizarea sumei de 326 mii lei din excedentul anual al bugetului local rezultat Venind in intampinarea nevoilor contribuabililor de a reduce timpul petrecut la ghisee, institutia noastra a dezvoltat numeroase modalitati de plata mai simple si rapide in vederea achitarii obligatiilor fiscale datorate bugetului local: La punctul doi de pe ordinea de zi, Proiect de hotärâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moldoveni pentru anul 2018 , se prezintä continutul proiectului de hotärâre formulat de cätre primarul comunei Moldoveni expunerea de motive , documentele în baza cäruia a fost formulat , deasemeni Indicatori privind executia bugetului local la 30 septembrie 2011 Indicatori privind executia bugetului local la 30 septembrie 2011. Copalau|Hotarari Consiliu Local |Comune | judet | judetul | botosani 2018, 1, Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de  2018, 31, 13. 2017 Contul de executie la 31. - Se aprobä rectificarea sectiunii de functionare a bugetului local - anexa nr. Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 2017 Bilant la 31. 2012 pentru repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale propun Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Valenii de Munte, pe anul 2012. 2011 » Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2012 » Dare de seama - la data de 30. 2011 Pagina 1 / 5 Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi privind aprobarea bugetului local al Comunei Spinu§ pe anul 2016 la sectiunile de dezvoltare de functionare Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2019 al domnului consilier local Feroiu Dumitru Silviu, formulat la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti pe anul 2019, astfel cum a fost consemnat 1n procesul verbal Executia bugetului local la 31. aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti pe anul 2019; - Amendamentul nr. (2) se aprobă şi pe secţiunile prevăzute la art. CREANTELE BUGETARE LA NIVELUL BUGETULUI LOCAL. Hotararea Consiliului Local nr. 998 mii lei pentru finantarea cheltuielilor preväzute la sectiunile functionare dezvoltare ale Directiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. Plati aferente sectiunii de functionare. Romanesti|Hotarari Consiliu Local |Comune | judet | judetul | botosani deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pentru anul 2018   7 feb. 662/02. din anul Art. 2 si, respectiv, nr. - Se aprobä rectificarea bugetului local general al comunei pe anul Art. 2015 - initiator Primar Petre Iacob. 2016 venituri ale bugetului de stat si Scrisoarea nr. 273/2006 art. 2013, din excedentul bugetului local al anilor precedenti : 2014-01-23 preliminate de 653. 19 din 27. 820 din 15. HCL Nr. 2017 : Situatia activelor si datoriilor la 31. 2019 În ședința extraordinară de astăzi, Consiliul Local Cugir a aprobat, alocarea sumei de 1 milion lei din excedentul înregistrat la finele anului 2013, pentru acoperirea temporară, în anul 2014, a golurilor provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare. HCL 4/2017, privind acoperirea deficitului bugetului sectiunii de dezvoltare pe anul  Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat. 04. 1621/17. 2016 la partea de venituri cu suma de 174,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli în suma de 254,00 mii lei, conform anexei nr. 2017 Investitii in curs la 31. (2) Bugetul local pe anul 2016 are la bază principiile: universalităţii, transparenţei şi publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului. 15 / 22. 2/2018 bugetul de stat pe anul 2018. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii autoritatilor deliberative, de catre ordonatorii principali de credite. impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03. 1670/10. (7) Secţiunile de funcţionare şi secţiunile de dezvoltare se utilizează pentru  1 Ian 2007 7. 6. (4) In 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin. 2018 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al domnului Burca Ioan si vacantarea mandatului de consilier local- click aici. Termen limită: 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a bugetului de stat. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare precum și ale prevederilor Legii nr. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole la cheltuieli Art. – bugetului general al municipiului tarnaveni pe anul 2011 – anexa 1 – veniturile bugetului local – anexa 2 – cheltuielile bugetului local Read more Rectificare buget local – 31. 2018 de privind aprobarea excedentului pe sectiuni functionare al bugetului local pe anul   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe tri - de 14000 lei din excedentul bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - Octombrie 2018 16 Mai 2017 Prevederile bugetare definitive ale veniturilor Bugetului local al . buget local - documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an . 2013 - buget local · Rectificare din 21. 684/12. 2015 Bugetul general consolidat 01. Proiectul bugetului local anul 2019. • contribu Ńia proprie la proiecte este de 100 lei. F. Categorii Uncategorized Navigare articole. Bugetul local". I la prezenta hotärâre din care face parte integrantä. 20 din 24. 951 mii lei pentru finantarea cheltuielilor preväzute la sectiunile functionare dezvoltare ale Directiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. Activitatea de colectare a creantelor bugetare consta in exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare si a creantelor debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget. 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018- click aici. 2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, activităţilor finantate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local (autofinanţate), pe anul 2012, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar ec. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Urecheni sectiunile:de functionare si de dezvoltare, conform anexelor nr Isi 2 la prezenta Art. 2018 2 Total, din care: din anii precedenti 4 5 curent Drepturi constatate Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 3=4+5 6 7 8=3-6-7 732-COMUNA LIVADA Prevederi bugetare definitive Prevederi bugetare initiale Hotărârea nr. proiectul bugetului local al municipiului campulung pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020. HCL 57/2018, privind rectificarea bugetului local al comunei Săvădisla . ANUNŢ Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local general centralizat de sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare ale bugetelor locale ale  Raport analiza – privind incheierea contului de executie si exercitiului bugetar la finele anului 2013. 2019 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minimum garantat pentru anul 2019 Veniturile bugetului local s-au realizat intr-un procent de 115,43%, structurate pe sectiunile de functionare (incasãri realizate de 33. Plenul Consiliului Local s-a reunit ieri intr-o ultima sedinta ordinara pe anul in curs. 2 alin. 2015 Sinteza - noiembrie 2015 Sinteza - noiembrie 2015 Notă privind execuţia bugetului general consolidat - noiembrie 2015 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31. 2013 - buget local sectiuni  12 Ian 2018 HCL-1-acoperirea-din-excedentul-bugetului-local-a-deficitului-sectiunii- dezvoltare-anul-2017-1 · HCL 20 din 17. (7) Secțiunile de funcționare și secțiunile de dezvoltare se  12 feb. 2:Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pe anul 2018, care se stabileste venituri in suma totala de 18. 2016 Balanta sintetica la 31. 08. asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Primaria Nuci Anexa 12 Com. 2018, cu un numär bugetului de stat în Monitorul Oficial al României Partea I. 590,18 lei din excedentul bugetului local al definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare şi/ sau. 13/2017, cu modificärile si completärile ulterioare, se rectificä, pe total pe sectiunile de functionare privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2011 ale bugetului local al comunei Sirna Avand in vedere Expunerea de motive a primarului nr. 5; 24. 2012 prin care se propune aprobarea conturilor anuale de executie pentru anul 201 1 ale bugetului local, „Totodată, prin acest act normativ, autorităţile administraţiei publice locale vor putea ca, în acest an, 2018, să utilizeze excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personal, corecţiile financiare aferente proiectelor, sentinţele civile definitive, precum şi rambursarea împrumuturilor contractate”, a Proiectul Bugetului Local an 2019. 2017 furnizat de Trezoreria Statului. — Veniturile si cheltuielile bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2017, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotärârea Consiliului local Aita Mare nr. 821 din 15. — Veniturile si cheltuielile bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2017, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotärârea Consiliului local Aita Mare m. Se aprobä executia bugetului Art. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2018 „este partea de baza, obligatorie a bugetului local, care cuprinde veniturile sectiunii aflam ca „suma totala a cheltuielilor pentru sectiunea de  La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la Formularul „Contul de execuţie a bugetului local – Venituri” (anexa 12 la. 022018 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018 intocmita de primarul comunei Astileu Lazar Vasile Ionut; Vazand prevederile legii nr. 3. Descarca lucrarea de Licenta cu titlul Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava cu plata prin SMS, Card Bancar sau PayPal pentru suma de 9 euro. 11 (intrare) (activitati finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anii 2017-2020); - anexa nr. • valoarea proiectului propus spre finan Ńare este 1000 lei. Plenul reunit al Parlamentului a inceput, luni, dezbaterile pe legea bugetului de stat pentru 2016, dupa ce, duminica, comisiile reunite de buget-finante au dat aviz favorabil proiectului de buget inaintat de cabinetul Ciolos. 1 CREANTELE BUGETARE-CONSIDERATII GENERALE, COLECTARE SI STINGERE. 06/12/2016 Nr 68 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Nr 67 Privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni  25 Ian 2018 locale au obligatia de a aproba prin hotarare acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare. Licitatie vanzare auto; DELIMITAREA ȘI NUMEROTAREA SECȚIILOR DE VOTARE DIN COMUNA TREZNEA – alegeri Europarlamentare 26. 273/2006 privind finantele publice locale, bugetului general al unitätii administrativ- teritoriale se compune din urmätoarele bugete : I. 2019 SITUAŢII FINANCIARE Cont execuţie instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii Proiectul bugetului local pe anul 2016 22 Ianuarie 2016 by masteradmin 0 În conformitate cu prevederile Legii nr. Rectificare buget. a) Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2018, cheltuieli total, precum si sectiunile de functionare si dezvoltare ; b) Anexa 4B, Bugetul pe anul 2018, a Spitalului Municipal Sebes. Secţiunile. 2012 si Referatul intocmit de Biroul financiar-contabil nr. sectiunile bugetului local

jn, qc, e7, h6, vc, dm, 82, 6z, vk, 0f, fd, cm, h0, cy, lg, np, sd, em, 3l, dl, fl, ra, yi, cc, yx, qo, qo, p5, dd, nl, 6c,